O wychowaniu seksualnym i jego braku. - Rocznik 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

O wychowaniu seksualnym i jego braku.

Lato 2015

Data: Fri, 04 Sep 2015 17:18:34 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Moje dotychczasowe listy były dość chaotyczne. W tym postaram się
przedstawić temat systematycznie, krok po kroku, a przynajmniej
najważniejsze podejście do tematu inicjacji seksualnej.

Zacznę od tego, że:

 • 1. Dziecko rodzi się wolne lecz pozbawione jakiejkolwiek wiedzy o życiu.

 • 2. Celem naszego życia jest doskonałość i rodzice powinni nam to

umożliwić przez właściwe wychowanie. W dorosłe życie powinniśmy wkraczać
jako doskonali.

 • 3. Wychowanie dziecka powinno polegać na zachowaniu jego wolności oraz

dostarczeniu mu wiedzy o życiu w taki sposób by mogło w przyszłości
podejmować decyzje i brać za nie pełną odpowiedzialność.

 • 4. Jakiekolwiek ograniczanie wolności dziecka i jego dostępu do wiedzy

przez rodziców, świadome lub nieświadome, prowadzi do zniewolenia dziecka

 • 5. Do tego by podejmować odpowiedzialne decyzje człowiek musi być

przekonany o kompletności swojej wiedzy, musi nieskończenie ufać własnym
siłom i mieć absolutne poczucie własnej wartości.

 • 6. Kompletnej wiedzy o życiu powinni dostarczyć dziecku rodzice gdyż to

oni są dla dziecka autorytetami i cieszą się jego bezgranicznym zaufaniem.

 • 7. Dziecko uczy się przez obserwowanie, naśladowanie i doświadczanie z

rodzicami.

 • 8. Jakikolwiek rodzicielski zakaz bądź ograniczanie dziecku dostępu do

wiedzy jest poniżaniem dziecka przez rodzica a więc najbardziej perfidną
przemocą.

 • 9. Przemocą jest również rodzicielski zakaz nawet jeżeli jest on

popełniany przez rodzica nieświadomie bądź też został narzucony przez
tradycję wychowawczą.

 • 10. Każde pierwsze dziecięce doświadczenie jest najważniejszym, gdyż

staje się wzorcem na całe życie.

 • 11. Najważniejszym doświadczeniem jest pierwsze doświadczenie seksualne

gdyż jest podsumowaniem całego procesu wychowawczego, wprowadzeniem
dziecka w życie dorosłe oraz tworzy wzorzec zachowań i relacji między
kobietą i mężczyzną w sferze życia odpowiadającej za trwanie gatunku a
więc najważniejszej.

 • 12. Pierwsze doświadczenie seksualne, tak jak i każde inne pierwsze

doświadczenie, powinno mieć miejsce w atmosferze pewności, zaufania,
szacunku i miłości gdyż obraz ten utrwali się w podświadomości dziecka
na całe życie. Dziecko oczekuje doskonałości.

 • 13. Pierwsze doświadczenie seksualne powinno być również emocjonalnym

aktem zrównania się dziecka z jego stwórcą (bogiem), czyli rodzicem tej
samej płci, aktem przekazania władzy stwórczej i uwolnienia dziecka od
strachu przed nieosiągalnym rodzicem.

Powyższe stwierdzenia nie są założeniami lecz wynikami obserwacji i
doświadczeń.

A teraz wyobraźmy sobie  negatywne skutki zaprzeczenie powyższych tez.

 • 1. Ograniczając dziecku wolność rodzice czynią z dziecka swojego

niewolnika więc dziecko, które jest wolne z urodzenia, zaczyna walczyć
przeciwko zniewalaniu go.

 • 2. Ograniczanie dziecku dostępu do wiedzy o życiu rodziców, w

szczególności o życiu seksualnym, ogranicza jego wiedzę i budzi sprzeciw
dziecka od urodzenia.

 • 3. Brak wiedzy powoduje niechęć i strach do brania odpowiedzialności za

decyzje, które osobnik musi podejmować w swoim dorosłym życiu.

 • 4. Brak wiedzy wywołuje brak zaufania we własne siły i brak poczucia

własnej wartości. Ludzie, którzy nie ufają sobie i nie szanują samych
siebie nie ufają również innym i nie szanują innych.

 • 5. Strach przed odpowiedzialnością za podejmowane decyzje powoduje, że

człowiek chce się uwolnić od tej odpowiedzialności spychając ją na kogoś
innego ale w taki sposób by ofiara nie zorientowała się, że przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za nie swoją decyzję; czysta manipulacja i przemoc

 • 6. Przerzucanie odpowiedzialności za pomocą manipulacji jest przemocą

manipulującego w stosunku do ofiary.

 • 7. Rodzice starają się przerzucić na dzieci odpowiedzialność za swoje

nieuświadomienie i za to, że dzieci domagają się dostępu do wiedzy o
życiu rodziców.

 • 8. Rodzice, którzy nieświadomie uniemożliwiają dziecku dostęp do wiedzy

o ich życiu seksualnym dopuszczają się przemocy w stosunku do dziecka,
czynią z dziecka zakładnika ich niewiedzy i uzależniają je od siebie
emocjonalnie.

 • 9. Nieświadomy zakaz edukacji seksualnej wywołuje narastający

systematycznie kompleks dziecka w stosunku do rodzica tej samej płci:
kompleks Edypa w przypadku chłopców i kompleks Elektry w przypadku
dziewcząt.

 • 10. Rezultatem poczucia niższości dziecka w stosunku do rodzica jest

dążenie dziecka do uwolnienia się z tego poczucia niższości przez
stawanie się coraz lepszym od innych gdyż rodzic nie pozwolił do
zrównania się z nim; tak rodzi się niezdrowa rywalizacja.

 • 11. Skutkiem systematycznego zakazywania dziecku przez rodziców dostępu

do wiedzy jest stopniowe oddalanie się dziecka od rodziców (niczym
„efekt motyla”) i poszukiwanie wiedzy poza rodziną; jest to proces
ciągły trwający od kołyski aż po wydalenie dziecka z domu rodzinnego i
zmuszenie go do założenia rodziny na fałszywym fundamencie niewiedzy.

 • 12. Ponieważ problem ograniczania przez rodziców dostępu do wiedzy

dotyczy tak chłopców jak i dziewczynek więc nowa rodzina założona przez
nieświadome, a więc błędnie wychowane dzieci, będzie rodziną, w której
obie strony będą unikały brania odpowiedzialności za swoje decyzje i
będą przerzucać tę odpowiedzialność na partnera próbując go omamić i
zniewolić w specyficzny dla siebie sposób. To zjawisko jest żródłem
prostytucji małżeńskiej, która jest główną przyczyną rozpadu rodziny.

Rozwiązaniem pokazanego powyżej problemu przemocy w rodzinie jest
odrzucenie dotychczasowych zakazów wychowawczych, a właściwie ostatniego
gdyż inne zostały już odrzucone. Jest to nieświadomie sprawowany zakaz
wychowania seksualnego dzieci przez rodziców. Proces uświadamiania i
wychowania dzieci powinien się kończyć inicjacją seksualną dziecka w
trójkącie matka-dziecko-ojciec. Taki sposób wychowania i wprowadzenia
dziecka w życie dorosłe wywołuje następujące pozytywne skutki:

 • 1. Rozwiązuje nierozwiązywalny do tej pory kompleks Edypa/Elektry.

 • 2. Eliminuje kompleksy dziecka w stosunku do rodzica i powoduje, że

dziecko staje się emocjonalnie równe swojemu stwórcy oraz dziedziczy po
nim całe jego doświadczenie i wiedzę o życiu.

 • 3. Dziecko staje się autorytetem dla samego siebie bezgranicznie

ufającym we własne siły.

 • 4. Dzięki ufności we własne siły dziecko nie boi się brać

odpowiedzialności za własne decyzje a więc znika przyczyna manipulacji i
przerzucania odpowiedzialności na partnera, znika przyczyna manipulacji
poczuciem winy partnera i zanika wrogość między płciami.

 • 5. Wyeliminowanie przyczyny braku poczucia własnej wartości eliminuje

jakże niekorzystne zjawisko małżeńskiej prostytucji i samoponiżania się
kobiet.

 • 6. W miejsce walki i rywalizacji o to kto kogo zdominuje pojawia się

dobrowolna współpraca i wyeliminowana zostaje przemoc w relacjach między
kobietą i mężczyzną.

Wyeliminowanie rywalizacji między kobietą i mężczyzną, eliminacja
przyczyny przemocy to krok konieczny do zapewnienia trwałego pokoju na
naszej planecie ale nie tylko.
Technika społeczna eliminująca przemoc z życia człowieka pociąga za sobą
daleko idące konsekwencje filozoficzne co do relacji między Stwórcą a
światem, który stworzył. Wyeliminowana zostaje dychotomia między
naukowym i religijnym podejściem do zagadki powstania Wszechświata.
Wyzwolenie człowieka od ograniczeń przez zrównanie dziecka z
rodzicem-stwórcą to również uwolnienie naszych nieskończonych mocy
twórczych oraz otwarcie umysłu na korzystanie z wolnej woli.
Wyeliminowanie zakazu prowadzi również do pozbycia się z naszego życia
patologii psychicznych, biologicznych i społecznych gdyż zakaz jest ich
zalążkiem i prapoczątkiem. Zakaz jest wirusem Umysłu.

LeoTar


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego